சனி, 26 ஏப்ரல், 2014

அழகுப் பூக்கள்

பூக்கள் அழகோ
பூக்கள் அழகோ
பூக்கள் போர்த்தும் பூமி அழகோ
பூமி உறையும் பிரபஞ்சம் அழகோ ?

பூக்கள் அழகோ
பூக்கள் அழகோ
பூக்கள் சொரிந்த கூந்தல் அழகோ
கூந்தல் சூடும் பெண்மை அழகோ ?

பூக்கள் அழகோ
பூக்கள் அழகோ
பூவினும் மெல்லிய மழலை அழகோ
கள்ளமில்லா மழலையின் நகை அழகோ ?

பூக்கள் அழகோ
பூக்கள் அழகோ
மனதைத் திருடும் பூக்கள் அழகோ
பிரம்மன் படைப்பில் பூக்கள் பேரழகோ ?
ஞாயிறு, 13 ஏப்ரல், 2014

தேடல்

தேடினேன்
தேயாமல் தேடினேன்
தேடினேன்
ஓயாமல் தேடினேன்
தேடித் தோற்றேன்
தோற்ற பின்
கண்டு கொண்டேன்
வெளியிலல்ல என்னுள்
உறைபவன் இறைவனென்றுபுதன், 2 ஏப்ரல், 2014

எழுத்துப் பிழை


பலருக்கு
தொட்டில் பழக்கமாய்த் தொடர்கிறது
சிறு வயதில் கற்ற
எழுத்துப் பிழை

பணம் வளர்க்கிறார்கள்
குணம் வளர்க மறந்து
பகை வளர்க்கிறார்கள்
நகை வளர்க மறந்து

இப்பூமியில் பிறந்தால்
இறக்க மாட்டோமென நினைக்கிறார்கள்
இருக்க  மாட்டோம் எப்பொழுதும்
என்ற நிதர்சன உண்மையறியாமல்